Stadgar och Regler

Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond

§ 1
Tillgångarna skall av Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse förvaltas skilda från föreningens övriga tillgångar och i dess räkenskaper redovisas såsom en särskild fond, vars namn skall vara ”Gotlandsfonden” grundad av Wilhelmina von Hallwyl, född Kempe.

§ 2
Av årliga avkastningen skall en femtedel vid varje års slut överföras till kapitalet.

§ 3
Avkastningen i övrigt skall användas för främjandet av Föreningen Gotlands Fornvänners ändamål enligt föreningens stadgar, därvid dock särskilt följande syften skall framför andra vinna beaktande.

1. Vården av Gotlands minnesmärken, särdeles sådana, som icke är i offentlig ägo eller besittning, därvid i första hand disponibel avkastning skall användas till räddande och underhåll av sådana kulturminnesmärken från förhistorisk och senare tid, som är av framträdande betydelse för kännedomen om Gotlands kulturhistoria, samt i andra hand till räddande och underhåll av naturminnesmärken av framstående värde för den gotländska naturens och det gotländska landskapets egenart;

2. förteckning, beskrivning och avbildning av gotländska kulturminnesmärken;

3. tillvaratagande av i folktraditionen levande kunskap till kännedom om gotländsk historia, gotländsk sed och tro, folkets levnadssätt och lynne, dess musik och dess språk;

4. insamling i original eller avskrift av urkunder, som beröra Gotlands kulturhistoria, däri även innefattad politisk och ekonomisk historia;

5.  bearbetning och publicering av urkunder eller undersökningar rörande Gotlands kulturhistoria

6.  förvaltning och vård av under Föreningen Gotlands Fornvänners vård stående fastigheter och samlingar – däri inbegripen vården av det arkivaliska stoffet.

De här under särskilda moment angivna syften skall i allmänhet tillgodoses med inbördes företräde i den ordning, vari de här uppräknas. Dock må ordningen i så måtto frångås, att mindre belopp må anslås till i efterföljande moment avsedda syften, då därigenom något av väsentligt värde kan bevaras, som eljest skulle genom dröjsmål gå förlorat.

§ 4
Det närmare bestämmandet av avkastningens användning för ovan¬nämnda särskilda syften och ändamål skall träffas av en särskild nämnd, Nämnden för Wilhelmina von Hallwyls Gotlandsfond. Den skall bestå av ordföranden och skattmästaren i Föreningen Gotlands Fornvänners styrelse samt tre andra av nämnda styrelse utsedda personer, bland vilka om möjligt bör finnas en framstående kännare av Gotlands minnesmärken, en framstående kännare av Gotlands odlingshistoria och en erkänd företrädare för den allmänna hembygdsvården och dess syften. Styrelsen utser även en suppleant för envar av sistnämnda tre ledamöter. Ledamöter och suppleanter väljes för en tid av fem år i taget. Dock må ingen väljas för längre tid än till utgången av det kalenderår vederbörande fyller 70 år. Vid uppkommande vakanser i nämnden skall den lediga platsen omedelbart åter besättas, dock skall i varje fall nyval ske av ledamöter och suppleanter till alla tre platserna vid varje femårsperiods utgång, därvid förutvarande funktionärer kunna omväljas.

§ 5
Förvaltningen av fondens medel och avkastningens användning enligt ovanstående bestämmelser och den i § 4 avsedda nämndens beslut revideras av Föreningen Gotlands Fornvänners revisorer. Gotlands kommun äger, om den så önskar, utse en revisor att jämte föreningens revisorer deltaga i granskningen. Föreningens styrelse har att till kommunen årligen lämna en skriftlig erinran härom med bifogande av revisionsberättelsen för nästföregående år. Vid varje revisionsberättelse bör fogas en av föreningens styrelse avgiven, kortfattad redogörelse för de ändamål, vartill fondens avkastning under året blivit använd, med uppgift om det för varje särskilt ändamål använda belopp.

§ 6
Skulle Föreningen Gotlands Fornvänner komma att upplösas, övertages förvaltningen av fonden och av för dennas medel förvärvade fastigheter och samlingar av Gotlands kommun. Denna har i sådant fall att för denna förvaltning utse en nämnd av fem personer med sammansättning och syften, fullt svarande emot vad som här ovan blivit stadgat.