5:17

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Fred med jorden”
Från: Åsa Sonjasdotter <asa@potatoperspective.org>
Ämne: Fred med jorden
Sökandes namn:
Åsa Sonjasdotter
Ev. Institution:
Adress:
Landsvägen 51 b 260 13 Sankt Ibb
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0049 176 4925 7206
Projekttitel:
Fred med jorden
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
I detta fleråriga konstnärliga forskningsprojekt undersöks historiska skeenden och möjliga, framtida scenarier genom undersökandet av de lämningar och minnen av kunskap och praktiker som bärs av tre Gotländska kulturväxter som idag är sällsynta. Emmervete har odlats på Gotland i sex tusen år. Potatissorten Kaiar kom till Gotland med industrialiseringen och privatiseringen av land för två hundra år sedan. Bungerova är en helt ny sorts rova, men som återkopplar till gamla, nu utdöda kulturväxter och kunskaper. Var för sig bär dessa grödor på kunskap och berättelser från tre skilda odlingssystem, från tre skilda tidsepoker. Tillsammans beskriver de odlingssystem från bronsåldern fram till idag, samt även framtida, ännu odefinierade, möjliga odlingsformer. Elisabeth Tamm och Elin Wägners upprop från 1940 om att fred PÅ jorden kan uppnås när människorna skapar fred MED jorden, ligger till grund för undersökningen, som både vidareför och försöker besvara deras maning. Forskningen är genomförd vid Gotlands museum i 2018, som en del av ett samarbete mellan Gotlands museum, Baltic Art Center och Konstfrämjandet, med ekonomiskt stöd av Kulturrådets regionala utvecklingsbidrag. Resultatet kommer att offentliggöras i år genom odlingar vid Bungemuseet och i Visby stads trädgårdar, en utställning vid Visby konstmuseum från 19 juni – 3 november, samt en publikation som sammanfattar projektet, och som utges vid Fornsalens förlag. Från Gotlandsfonden ansöker jag om stöd till publikationen.
Bifogade filer:
Projektet beräknas vara slutfört:
2019
Sökt belopp:
50 000 eller det belopp fonden anser vara rimligt
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Produktion av poblikationInkomsterGöteborgs Universitet, Akademin Valand (erhållet)   30 000
Seedbox, Linköpings Universitet (erhållet)
                  55 000 Gotlandsfonden                                                             =
                                  50 000Utgifter Honorar skribenter (2 x 10 000)                                            =
                    20 000                           Honorar grafisk formgivning                                                =
                       30 000Korrekturläsning  och översättning                          =
                                15 000Bildbearbetning                                                            =
                                      10 000Bildrättigheter                                                       =
                                                 5 000Tryck                                                                      =
                                                  50 000Transport och distribution                                                 =
                              5 000
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Kulturrådet (stöd för översättning av svensk litteratur) (ansökt), Stiftelsen Längmanska Kulturfonden (ans =
kt)
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Seedbox: A Mistras-Formas Environmental Humanities Collaboraty vid Linköpings Universitet samt medel från Konstakademin valand, Göteborgs universitet.