5:11

Ämne: Ansökan till Gotlandsfonden: ”Boken om Roma socken”
Från: Arne Hansson <sarneh@telia.com>
Ämne: Boken om Roma socken
Sökandes namn:
Arne Hansson
Ev. Institution:
Roma Hembygdsförening
Adress:
Björkstigen 8
E-postadress:
Telefon inkl. riktnummer:
0722221349
Projekttitel:
Boken om Roma socken
Sammanfattning av projektets syfte, betydelse och genomförande (högst 1500 tecken):
Roma hembygdsförening har påbörjat ett projekt med syfte att dokumentera Roma sockens historia i en eller flera sockenböcker. Hembygdsföreningen har i en studiecirkel dokumenterat en del av Romas historia. Dessutom har enskilda personer lämnat skriftliga och muntliga berättelser om socknen. Det finns även ett digert bildmaterial för sockenboken.
Hembygdsföreningen bildades 1984 och har nästan 200 medlemmar. Kungsgårdens utveckling och framtid har engagerat föreningen från början. Ett rum för föreningens stora samling av bilder och skrifter om Roma finns i Kungsgårdens huvudbyggnad. Det är öppet för visning under sommarhalvåret och har under åren haft många besökare, 2018 beräknas 7 000 personer ha besökt utställningen. Verksamheten i övrigt omfattar sammankomster kring jul, midsommar, valborgsmäss mm. Deltagande i socknens utveckling och samarbete med Romas intresseförening är också en viktig del av verksamheten. På senare tid har även barn- och ungdomsverksamhet blivit en del av verksamheten. Sedan en tid tillbaka samarbetar Roma och Björke hembygdsföreningar med avsikten att slå samman föreningarna 2020,
Projektet har nu påbörjats och beräknas ha en första bok klar 2020.
Mart Marend har engagerats för formgivning och bildbearbetning. Se offert i bilaga. Föreningen finansierar själv de kostnader som ligger utanför offerten såsom lokal- och reskostnader, kontorsmaterial och övriga kringkostnader.
Bifogade fil 1:
Projektet beräknas vara slutfört:
2020-12-31
Sökt belopp:
25 000 kr
Ansökan avser (obligatorisk och endast ett alternativ):
Publicering
Specificerad ekonomisk kalkyl:
Formgivning enligt offert 38 250 kr
Tryckning 800 ex 86 750 kr
Lokaler, expenser mm 12 000 kr (egen finansiering)
Medel för samma ändamål sökes/planeras även från (anslagsgivare och belopp):
Patriotiska sällskapet  20 000 kr söks
Helge Ax:son Johnssons stiftelse planeras söka RAÄ  planeras söka Kungafonden  planeras söka Åke Wibergs stiftelse  planeras söka
Redan erhållna medel för samma ändamål (anslagsgivare och belopp):
Sällskapet DBW 20 000 kr sökt och beviljat Gotlands Gille 5 000 kr sökt och beviljat